Gweithdy / Workshops

CWTSH LIBRARY – WRITING COMPETITION / LLYFRGELL CWTSH – YSGRIFENNU CYSTADLEUAETH

“Would you like a chance to meet the Author of The Clockwork Crow and two signed sets of the trilogy (The Clockwork Crow, The Velvet Fox and The Midnight Swan)?  To enter, write either a poem of up to 30 lines or a piece of writing of up to 500 words about The Clockwork Crow by renowned author Catherine Fisher! 

Download & print the entry form OR pick up an entry form from Cwtsh between 10:00 – 16:00 Saturday 28th November and Sunday 29th November (social distancing measures apply).

Send in your entry via email info@cwtsh.org or posted through the door at 226 Stow Hill, Handpost, Newport, NP20 4HA

“Hoffech chi gael cyfle i gwrdd ag Awdur The Clockwork Crow a dwy set wedi’u llofnodi o’r drioleg (The Clockwork Crow, The Velvet Fox a The Midnight Swan)? I gystadlu, ysgrifennwch naill ai gerdd hyd at 30 llinell neu ddarn o ysgrifennu hyd at 500 gair am The Clockwork Crow gan yr awdur enwog Catherine Fisher!

Dadlwythwch ac argraffwch y ffurflen gais NEU codwch ffurflen gais o Cwtsh rhwng 10:00 – 16:00 dydd Sadwrn 28ain Tachwedd a dydd Sul 29ain Tachwedd (mae mesurau pellhau cymdeithasol yn berthnasol).

Anfonwch eich cais trwy e-bost info@cwtsh.org neu ei bostio trwy’r drws yn 226 Stow Hill, Handpost, Casnewydd, NP20 4HA


HOUSE LANTERN WORKSHOPS / GWEITHDAI LANTERN TY

Andrea Carney

Friday 27th November 15:00 – 16:00 on Zoom – Booking essential: artonthehillnewport@gmail.com

Join us for a relaxed craft session via zoom with Andrea Carney. We will make and decorate a house lantern, using a template and things that you can find at home, or you can pick up a workshop pack from the Cwtsh Community & Arts Centre between 15:00 – 17:00 on Thursday 26th November.

Put it in your window over the festival weekend and post a pic online to our Facebook, Twitter and Instagram pages as part of this year’s Art On The Hill.

Booking essential – you will need to pick your pack up from the Cwtsh Community & Arts Centre to use it in the Zoom session.

A quick ‘how-to’ video will be available online over the weekend if you miss the Zoom!

To book please email: artonthehillnewport@gmail.com

Dydd Gwener 27ain Tachwedd 15:00 – 16:00 ar Zoom – Rhaid archebu: artonthehillnewport@gmail.com

Ymunwch â ni am sesiwn grefft hamddenol trwy chwyddo gydag Andrea Carney. Byddwn yn gwneud ac yn addurno llusern tŷ, gan ddefnyddio templed a phethau y gallwch ddod o hyd iddynt gartref, neu gallwch godi pecyn gweithdy o Ganolfan Gymunedol a Chelfyddydau Cwtsh rhwng 15:00 – 17:00 ddydd Iau 26ain Tachwedd.

Rhowch ef yn eich ffenestr dros benwythnos yr ŵyl a phostiwch lun ar-lein i’n tudalennau Facebook, Twitter ac Instagram fel rhan o Art On The Hill eleni.

Rhaid archebu – bydd angen i chi godi’ch pecyn o Ganolfan Gymunedol a Chelfyddyd Cwtsh i’w ddefnyddio yn y sesiwn Zoom.

Bydd fideo cyflym ‘sut-i’ ar gael ar-lein dros y penwythnos os byddwch chi’n colli’r Zoom!

I archebu, e-bostiwch: artonthehillnewport@gmail.com


TEMMAH & SONS – Naturally Painting / TEMMAH & SONS – Peintio yn Naturiol

Join artist TEMMAH & Sons in a collaborative project, exploring how to paint with objects and materials from the natural world and incorporating in painting.

Suitable for all ages – aimed at children in their early years as a fun activity to do at home.

Video tutorials – Made by TEMMAH with her children as they walk by The Sirhowy River finding materials to paint with for future sessions. She will also make a tutorial video of how to make natural paints from materials around the home.

28th > Workshop One – Looking
Spending time looking at the material found using our imagination of what to do with it.

29th > Workshop Two – Naturally Painting
Using the found materials to mark make and paint with.

Booking essential – please contact artonthehillnewport@gmail.com to book your place.

Ymunwch â’r artist TEMMAH & Sons mewn prosiect cydweithredol, gan archwilio sut i baentio gyda gwrthrychau a deunyddiau o’r byd naturiol ac ymgorffori mewn paentio.

Yn addas ar gyfer pob oedran – wedi’i anelu at blant yn eu blynyddoedd cynnar fel gweithgaredd hwyl i’w wneud gartref.

Tiwtorialau fideo – Wedi’i wneud gan TEMMAH gyda’i phlant wrth iddynt gerdded ger The Sirhowy River yn dod o hyd i ddeunyddiau i baentio gyda nhw ar gyfer sesiynau yn y dyfodol. Bydd hefyd yn gwneud fideo tiwtorial o sut i wneud paent naturiol o ddeunyddiau o amgylch y cartref.

28ain > Gweithdy Un – Edrych
Treulio amser yn edrych ar y deunydd a ddarganfuwyd gan ddefnyddio ein dychymyg o beth i’w wneud ag ef.

29ain > Gweithdy Dau – Peintio’n Naturiol
Defnyddio’r deunyddiau a ddarganfuwyd i farcio gwneud a phaentio â nhw.

Rhaid archebu – cysylltwch â artonthehillnewport@gmail.com i archebu’ch lle.


FLOWERS FOR FAMILY / LLIFOGYDD AM DEULU

This year, visual artist TEMMAH in collaboration with Mrs Lamberti and her class (Foundation Phase – Ynysddu Primary School) are taking part with #aoth2020 with a fantastic project called Flowers for Family 2020 aoth. See their flowers on the railings of St Woolos Cathedral as part of the Art On The Hill Weekend.

Families come in all shapes and sizes and some choose family as they get older “family” here is meant as a term of endearment – just paint a flower for someone you love or care about.

You don’t need to be in Newport to take part – take a photo of your flower and share with TEMMAH via https://www.facebook.com/flowersforfamily

Eleni, mae’r artist gweledol TEMMAH mewn cydweithrediad â Mrs Lamberti a’i dosbarth (Cyfnod Sylfaen – Ysgol Gynradd Ynysddu) yn cymryd rhan gyda #aoth2020 gyda phrosiect gwych o’r enw Flowers for Family 2020 aoth. Dewch i weld eu blodau ar reiliau Eglwys Gadeiriol St Woolos fel rhan o Benwythnos Art On The Hill.

Mae teuluoedd yn dod o bob lliw a llun ac mae rhai yn dewis teulu wrth iddynt heneiddio “teulu” yma fel term dadogi – dim ond paentio blodyn i rywun rydych chi’n ei garu neu’n poeni amdano.

Nid oes angen i chi fod yng Nghasnewydd i gymryd rhan – tynnwch lun o’ch blodyn a’i rannu gyda TEMMAH trwy https://www.facebook.com/flowersforfamily


ART CLWB on tour at Newport Museum & Art Gallery

#CreatewithNaz – Ziba Creative UK

Watch on YouTube – Saturday 28th November @ 11:00 – 12:00

Every artist needs a sketchbook. Join artist Naz Syed as she brings Art Clwb on tour to Newport Museum & Art Gallery. Learn how to make your own sketchbooks and join in creating from home. The workshop will be shown at 11am on Saturday 28th November across our social media platforms.

Gwyliwch ar YouTube – Sadwrn 28ain Tachwedd @ 11:00 – 12:00

Mae angen llyfr braslunio ar bob artist. Ymunwch â’r artist Naz Syed wrth iddi ddod â Art Clwb ar daith i Amgueddfa ac Oriel Gelf Casnewydd. Dysgwch sut i wneud eich llyfrau braslunio eich hun ac ymuno i greu gartref. Bydd y gweithdy’n cael ei ddangos am 11am ddydd Sadwrn 28 Tachwedd ar draws ein llwyfannau cyfryngau cymdeithasol.

Newport Museum & Art Gallery

http://www.newport.gov.uk/heritage

Facebook – @NewportMuseum

Twitter – @NewportMuseum


ART CLWB with Lost Connections

Createwith Naz – Ziba Creative UK Watch on YouTube and Facebook Live (c/o @SofaShareWales) Saturday 28th November 15:00 – 16:00

Share your hands and stories of lockdown. The connections with others are missing and I wanted to create a way people can reach out and share their stories and art with each other and connect.

To get involved all you need to do is share your artwork inspired by Lost connections (hands) and share your story.  Any art form/medium welcome, dance, painting, drawing, photography, music, textiles etc. 

Please complete this short questionnaire to create a blog about your art and story here: https://form.jotform.com/202595138922358

It will ask you a few questions like what has brought you joy, or made you smile? Have you changed since lockdown? You can choose to be anonymous if you like and lots of inspiration and blogs of others on the website for you to see.

We would love to see what you create, send in your images and stories and they will be featured as part of art clwb and lost connections. To be part of the Art Clwb gallery, send your images in by the 12th December by tagging or sending your images to @art_clwb on Facebook or Instagram, use #CreatewithNaz, or email Naz@zibacreative.co.uk

Check out the project and submit your work online: www.lostconnectionsart.co.uk  

Featured artist on art clwb will win an art clwb pack full of creative magic!

Createwith Naz – Gwylio Ziba Creative UK ar YouTube a Facebook Live (d/o @SofaShareWales) Dydd Sadwrn 28ain Tachwedd 15:00 – 16:00

Rhannwch eich dwylo a’ch straeon am gloi i lawr. Mae’r cysylltiadau ag eraill ar goll ac roeddwn i eisiau creu ffordd y gall pobl estyn allan a rhannu eu straeon a’u celf gyda’i gilydd a chysylltu.

I gymryd rhan y cyfan sy’n rhaid i chi ei wneud yw rhannu eich gwaith celf wedi’i ysbrydoli gan gysylltiadau Coll (dwylo) a rhannu eich stori. Unrhyw ffurf ar gelf / croeso canolig, dawns, paentio, darlunio, ffotograffiaeth, cerddoriaeth, tecstilau ac ati.

Llenwch yr holiadur byr hwn i greu blog am eich celf a’ch stori yma: https://form.jotform.com/202595138922358

Bydd yn gofyn ychydig o gwestiynau i chi fel beth sydd wedi dod â llawenydd i chi, neu wedi gwneud ichi wenu? Ydych chi wedi newid ers cloi i lawr? Gallwch ddewis bod yn ddienw os dymunwch a llawer o ysbrydoliaeth a blogiau eraill ar y wefan i chi eu gweld.

Byddem wrth ein bodd yn gweld yr hyn rydych chi’n ei greu, yn anfon eich delweddau a’ch straeon i mewn a byddan nhw’n cael sylw fel rhan o gelf a chysylltiadau coll. I fod yn rhan o oriel Art Clwb, anfonwch eich delweddau i mewn erbyn 12fed Rhagfyr trwy dagio neu anfon eich delweddau i @art_clwb ar Facebook neu Instagram, defnyddiwch #CreatewithNaz, neu e-bostiwch Naz@zibacreative.co.uk

Edrychwch ar y prosiect a chyflwynwch eich gwaith ar-lein: www.lostconnectionsart.co.uk

Bydd yr artist dan sylw ar gelf rhydd yn ennill pecyn celf llawn llawn hud creadigol!

Pinterest – @ZibaCreativeUK for inspiration: