Categories
2020

Maps Maps Maps! / Mapiau Mapiau Mapiau!

Look no further – AOTH Maps are here! / Peidiwch ag edrych ymhellach – mae AOTH Mapiau yma!

Categories
2020

#supporttheport

We are living in extraordinary times – lots of traders will go out of business due to this epidemic, and whilst we all support lockdowns and social distancing to keep our community safe, they will not survive the upcoming weeks or months without some support. With that in mind, we wanted to show our neighbourhood some love. Below are details of *just some* local businesses in NP20, in particular those that have supported AOTH in some way during each art trail. We know money is tight, but if you can do one thing today to keep our highstreets alive, shop local and buy from ANY business, particulary those based in Newport.

***

Rydym yn byw mewn amseroedd rhyfeddol – bydd llawer o fasnachwyr yn mynd allan o fusnes oherwydd yr epidemig hwn, ac er ein bod i gyd yn cefnogi cloi lleol a phellter cymdeithasol i gadw ein cymuned yn ddiogel, ni fyddant yn goroesi’r wythnosau neu’r misoedd nesaf heb rywfaint o gefnogaeth. Gyda hynny mewn golwg, roeddem am ddangos rhywfaint o gariad i’n cymdogaeth. Isod mae manylion am * ddim ond rhai * busnesau lleol yn NP20, yn enwedig y rhai sydd wedi cefnogi AOTH mewn rhyw ffordd yn ystod pob llwybr celf. Rydyn ni’n gwybod bod arian yn dynn, ond os gallwch chi wneud un peth heddiw i gadw ein strydoedd uchel yn fyw, siopa’n lleol a phrynu gan UNRHYW fusnes, rhannu’r rhai sydd wedi’u lleoli yng Nghasnewydd.

TTFN – Team AOTH x

.

Cwtsh Community & Arts Centre
226 Stow Hill, NP20 4HA – http://www.cwtsh.org/
Facebook – @cwtsh.org / Instagram – @cwtsh_newport / Twitter – @handpostCLA

With the Cwtsh Children’s library open every Thursday afternoon 3 – 5pm, the volunteers are waiting to welcome you and your little readers back to this micro-art centre on Stow Hill. Check their website and Twitter for the most up to date programme information.

Gyda llyfrgell Plant Cwtsh ar agor bob prynhawn Iau 3 – 5pm, mae’r gwirfoddolwyr yn aros i’ch croesawu chi a’ch darllenwyr bach yn ôl i’r ganolfan ficro-gelf hon ar Stow Hill. Edrychwch ar eu gwefan a Twitter i gael y wybodaeth ddiweddaraf am y rhaglen.
Handpost Pharmacy
222 Stow Hill, Newport NP20 4HA – https://111.wales.nhs.uk/localservices/ViewLocalService.aspx?id=923&s=Pharmacy

Due to Welsh Government guidance, pharmacy opening hours are flexible – they may open and close at different times than usual.  It is strongly advised that callers contact the pharmacy prior to attending.

Oherwydd arweiniad Llywodraeth Cymru, mae oriau agor fferyllfa yn hyblyg – gallant agor a chau ar wahanol adegau na’r arfer. Fe’ch cynghorir yn gryf bod galwyr yn cysylltu â’r fferyllfa cyn mynychu.
R. N. Roberts Opticians
220 Stow Hill, Newport, NP20 4HA

It is strongly advised that callers contact the opticians prior to attending and book an appointment.

Fe’ch cynghorir yn gryf bod galwyr yn cysylltu â’r optegwyr cyn mynychu ac archebu apwyntiad.
Flexible Options
2 Risca Road, Newport, NP20 4JW – https://www.flexibleoptions.co.uk/
Facebook – @flexibleoptionsltd / Instagram – @flexibleoptions

Updates shared via their Facebook page – social distancing restrictions apply.

Diweddariadau a rennir trwy eu tudalen Facebook – mae cyfyngiadau pellter cymdeithasol yn berthnasol.
That Café
10a Risca Road, Newport, NP20 4JW
Facebook – @That-Cafe-110213159038000 / Instagram – @that_cafe

Food delivery available via Uber Eats – check opening times before placing your order:
https://www.ubereats.com/gb/cardiff/food-delivery/that-cafe/XLGDQJOnSSu7lSVFzRLKgQ

Dosbarthu bwyd ar gael trwy Uber Eats – gwiriwch yr amseroedd agor cyn rhoi eich archeb: https://www.ubereats.com/gb/cardiff/food-delivery/that-cafe/XLGDQJOnSSu7lSVFzRLKgQ
Diverse Vinyl
10 Charles Street, NP20 1JU – https://www.diversevinyl.com
Facebook – @diversevinylnewport / Instagram – @diversevinyl / Twitter – @diversevinyl

With online ordering available, the Diverse Vinyl are very much open for business and ready to meet your musical needs. Visit their website to order, or their Facebook for the latest, news, reviews and lovely pictures of the racks full of vinyl in the shop.

Gydag archebu ar-lein ar gael, mae’r Vinyl Amrywiol yn agored iawn i fusnes ac yn barod i ddiwallu’ch anghenion cerddorol. Ewch i’w gwefan i archebu, neu eu Facebook i gael y newyddion diweddaraf, adolygiadau a lluniau hyfryd o’r rheseli sy’n llawn finyl yn y siop.

The Escape Rooms
Basement of Royal Chambers, Griffin Street, NP20 1FZ – www.escaperoomsnewport.co.uk
Facebook – @theescaperooms / Instagram – @escaperoomsNP / Twitter – @escaperoomsNP

Offering virtual reality puzzles to enjoy the Escape Rooms online… can you escape in time?

Yn cynnig posau rhith-realiti i fwynhau’r Ystafelloedd Dianc ar-lein … a allwch chi ddianc mewn pryd?

Hounds the Barbershop
24 Bridge Street, NP20 4SF – houndsthebarbershop.co.uk
Facebook – @HoundsTheBarbershop / Instagram – @houndsthebarbershop / Twitter – @houndsthebarber

Currently closed due to current lockdown restrictions – check their Facebook for latest updates on opening hours and how to book an appointment once their doors reopen next week!

Ar gau ar hyn o bryd oherwydd cyfyngiadau cloi cyfredol – edrychwch ar eu Facebook am y diweddariadau diweddaraf ar oriau agor a sut i drefnu apwyntiad unwaith y bydd eu drysau yn ailagor yr wythnos nesaf!
Le Public Space
14 High Street, NP20 1FW – http://www.lepublicspace.co.uk
Facebook – @lepubiscool / Instagram – @lepublicspace / Twitter – @LePub

Closed for the moment, but post firebreak lockdown you can book a table for socially distanced beers and food at the pub on High Street. Food delivery and collection also available – plus they’re beginning to announce live music gigs again for 2021… HURRAY! Visit their social media for their most recent updates and opening hours.

Ar gau am y foment, ond ar ôl cloi’r tân, gallwch archebu bwrdd ar gyfer cwrw cymdeithasol a bwyd yn y dafarn ar y Stryd Fawr. Dosbarthu a chasglu bwyd hefyd ar gael – a hefyd maen nhw’n dechrau cyhoeddi gigs cerddoriaeth fyw eto ar gyfer 2021 … HURRAY! Ewch i’w cyfryngau cymdeithasol i gael eu diweddariadau a’u horiau agor diweddaraf.
Rogue Fox Coffee House
6 Clytha Park Road, NP20 4NZ –
Facebook – @roguefoxcoffee / Instagram – @roguefoxcoffee / Twitter – @roguefoxcoffee

Rogue Fox is currently shut, but you can support Will, Lexi & the team by buying one of their fetching Rogue Fox Coffee House merchandise! Check out their sister restaurant’s website www.meatnewport.com for the best way to get your hands on this cute Tee, as well as when to order epic burgery goodness from MEAT for collection or delivery!

Mae Rogue Fox ar gau ar hyn o bryd, ond gallwch chi gefnogi Will, Lexi a’r tîm trwy brynu un o’u nwyddau nôl Tŷ Coffi Rogue Fox! Edrychwch ar wefan eu chwaer fwyty www.meatnewport.com i gael y ffordd orau i gael eich dwylo ar y Te ciwt hwn, yn ogystal â phryd i archebu daioni claddedigaeth epig gan MEAT i’w gasglu neu ei ddanfon!
Newport Museum & Art Gallery
John Frost Square, NP20 1PA – http://www.newport.gov.uk/heritage
Facebook – @NewportMuseum / Instagram – @NewportMuseum / Twitter – @NewportMuseum

NMAG may currently be closed but that doesn’t mean they’ve not got plenty going on! The Friends of Newport Museum & Art Gallery are showing us behind the scenes as well as options from the public collection, plus or half term they teamed up with local artist Naseem Syed to deliver free workshops online – watch it online here: https://youtu.be/N9ze8iAI1tw

Efallai bod NMAG ar gau ar hyn o bryd ond nid yw hynny’n golygu nad oes ganddyn nhw ddigon yn digwydd! Mae Cyfeillion Amgueddfa ac Oriel Gelf Casnewydd yn ein dangos y tu ôl i’r llenni yn ogystal ag opsiynau o’r casgliad cyhoeddus, a mwy neu hanner tymor fe wnaethant ymuno â’r artist lleol Naseem Syed i gyflwyno gweithdai am ddim ar-lein – gwyliwch ef ar-lein yma:
https: // youtu.be/N9ze8iAI1tw
The Cellar Door
5 Clytha Park Road, NP20 4NZ – https://cellardoornewport.business.site
Facebook – @cellardoornewport / Instagram – @cellardoornewport / Twitter – @cellardoornewport

Set to re-open after this national firebreak, The Cellar Door have been offering Off-License sales of Cask Ale & Cider from Newport’s smallest pub. Open on Thursday, Friday, Saturday and Sunday (tbc) pop in with a bottle and they’ll fill you up with measured amounts! Be sure to follow Live Music at The Cellar Door on Facebook too – no audience but a livestream supporting local musicians nontheless!

Disgwylir iddo ailagor ar ôl y toriad tân cenedlaethol hwn, mae The Cellar Door wedi bod yn cynnig gwerthiannau Cask Ale & Cider oddi ar drwydded o dafarn leiaf Casnewydd. Ar agor ddydd Iau, dydd Gwener, dydd Sadwrn a dydd Sul (tbc) galwch heibio botel a byddan nhw’n eich llenwi â symiau pwyllog! Gwnewch yn siŵr eich bod yn dilyn Live Music yn The Cellar Door ar Facebook hefyd – dim cynulleidfa ond llif byw yn cefnogi cerddorion lleol serch hynny!

The Riverfront Theatre & Arts Centre
Kingsway, NP20 1HG – www.newportlive.co.uk/
Facebook – @TheRiverfront / Instagram – @riverfrontarts / Twitter – @riverfrontarts

The Riverfront may be shut as a venue right now, but the team are still active online sharing top local, national and international content with us all. From dance, theatre, community projects to some general good vibes, visit their social channels to keep the whole family entertained through lockdown and beyond.

Efallai y bydd Glan yr Afon ar gau fel lleoliad ar hyn o bryd, ond mae’r tîm yn dal i fod yn weithredol ar-lein yn rhannu cynnwys lleol, cenedlaethol a rhyngwladol gorau gyda ni i gyd. O ddawns, theatr, prosiectau cymunedol i rai pethau da cyffredinol, ymwelwch â’u sianeli cymdeithasol i ddiddanu’r teulu cyfan trwy gloi a thu hwnt.

Westgate Hotel
Stow Hill, Newport NP20 1QU
Facebook – @thewestgatehotel / Instagram – @westgate_hotel / Twitter – @westgatehotelNP

This iconic Newport venue is as busy as ever so it seems, moving all of their content online. This week of course is the Newport Rising festival, but the team also release fresh content every Friday of pre-recorded and socially distant Westgate Sessions supporting new music in the city. Keep an eye on their socialmedia for their latest news.

Mae’r lleoliad eiconig hwn yng Nghasnewydd mor brysur ag erioed felly mae’n ymddangos, gan symud eu holl gynnwys ar-lein. Yr wythnos hon wrth gwrs yw gŵyl Newport Rising, ond mae’r tîm hefyd yn rhyddhau cynnwys ffres bob dydd Gwener o Sesiynau Westgate a recordiwyd ymlaen llaw ac sy’n bell yn gymdeithasol, yn cefnogi cerddoriaeth newydd yn y ddinas. Cadwch lygad ar eu socialmedia am eu newyddion diweddaraf.
Ye Olde Murenger House
52-53 High Street Newport, NP20 1GA

Currently closed, this landmark of Newport’s Highstreet will return post firebreak – warm welcome guarenteed.

Ar gau ar hyn o bryd, bydd y garreg filltir hon o Highstreet Casnewydd yn dychwelyd ar ôl torri tân – croeso cynnes wedi’i warantu.
Categories
2020

Call out for windows / Galwch allan am ffenestri #AOTH2020

Newport – we need your windows. We are in the process of contacting everyone who has said they wanted to take part in #AOTH2020 this year, but what’s becoming clear is that we need more hosts to have artworks on display in their windows…

So! Would YOU be happy to host some artwork in your home? Would it be possible to see this artwork from the street outside your home? See this example with artwork by Sarah Goodey for what this could look like.

Contact the team at artonthehillnewport@gmail.com to find out more 🤓

Casnewydd – mae arnom angen eich ffenestri. Rydym yn y broses o gysylltu â phawb sydd wedi dweud eu bod am gymryd rhan yn #AOTH2020 eleni, ond yr hyn sy’n dod yn amlwg yw bod angen mwy o westeion arnom i gael gweithiau celf yn cael eu harddangos yn eu ffenestri…

Felly! A fyddech CHI yn hapus i gynnal rhywfaint o waith celf yn eich cartref? A fyddai’n bosibl gweld y gwaith celf hwn o’r stryd y tu allan i’ch cartref? Gweler yr enghraifft hon uchod gyda gwaith celf gan Sarah Goodey i weld sut olwg fyddai ar hyn.

Cysylltwch â’r tîm yn artonthehillnewport@gmail.com i ddarganfod mwy 🤓

TTFN – Team AOTH x

Categories
2020

Epic Awards 2020 – National Award Winner for Wales

.

In an online award ceremony last week, Team AOTH were absolutely humbled and over the moon to be announced as the National Winners for Wales at the Voluntary Arts Epic Awards 2020. We had no expectation when we were shortlisted for these awards – we were happy just to take part and be included among such nationwide auspicious company… and then we won and to be honest, I think we’re still processing!

Diolch yn fawr iawn @voluntary_arts – but this one is very much for Newport.

Obviously, we’re right in the midst of arrangements for #AOTH2020 – it’s given us a HUGE boost at a time when moral is pretty low in the arts. However, with some of the benefits being a greater profile (locally, nationally and within the third sector i.e. voluntary / not-for-profit sector) and encourages us to look ahead… not year to year but establish a 5 year plan and think about training and development as a project! Expect more updates regarding this in 2021.

.

You can keep up to date with the latest AOTH news, visit our blog or find out social media links here:

http://www.facebook.com/AOTH.NP20

http://www.twitter.com/AOTH_NP20

http://www.instagram.com/AOTH.NP20

..

ABOUT VOLUNTARY ARTS & EPIC AWARDS 2020

Voluntary Arts supports, celebrates and promotes creative cultural activity. It works across the UK and Republic of Ireland to help create an environment where participation in everyday creativity can flourish.

The Epic Awards, now in their tenth year, are the premier awards for community and volunteer-led creative projects based in the United Kingdom and Republic of Ireland, shining a light on their achievements and aiming to inspire others to get involved and participate in creative activities.

The Awards are run by Voluntary Arts, who promote participation in creative, cultural activities. Many of the 63,000 voluntary arts groups eligible in the UK and Republic of Ireland have put themselves forward for the Awards. The judging panels in each of the nations selected a total of 29 groups to be shortlisted for this year’s awards.

The winner and runner-up for each national award were announced on 22 October via a celebratory online gathering. The event welcomed invited guests from other major charities and arts organisations as well as representatives of Arts Council England, Arts Council Wales and Creative Scotland. The 2020 winners will each be receiving a winner’s pack by post, including a special framed certificate as well as a cash prize. Winning or being shortlisted for an Epic Award has also had very positive effects for voluntary arts groups in the past, as many of them find their profile raised locally and nationally and that it has helped with fundraising efforts.

For more information, quotes and images for press please visit: https://www.voluntaryarts.org/epic-awards-2020-winners-announced

.


Mewn seremoni wobrwyo ar-lein yr wythnos diwethaf, roedd Tîm AOTH yn hollol wylaidd a dros y lleuad i gael eu cyhoeddi fel Enillwyr Cenedlaethol Cymru yng Ngwobrau Epig y Celfyddydau Gwirfoddol 2020. Nid oedd gennym unrhyw ddisgwyliad pan oeddem ar restr fer y gwobrau hyn – roeddem yn hapus yn unig i gymryd rhan a chael ein cynnwys ymhlith cwmni mor addawol ledled y wlad … ac yna fe wnaethon ni ennill ac i fod yn onest, rwy’n credu ein bod ni’n dal i brosesu!

Diolch yn fawr iawn @voluntary_arts – ond mae hwn yn fawr i Casnewydd.

Yn amlwg, rydyn ni reit yng nghanol y trefniadau ar gyfer #AOTH2020 – mae wedi rhoi hwb enfawr i ni ar adeg pan mae moesol yn eithaf isel yn y celfyddydau. Fodd bynnag, gyda rhai o’r buddion yn fwy proffil (yn lleol, yn genedlaethol ac o fewn y trydydd sector hy sector gwirfoddol / dielw) ac yn ein hannog i edrych ymlaen … nid o flwyddyn i flwyddyn ond sefydlu cynllun 5 mlynedd a meddyliwch am hyfforddi a datblygu fel prosiect! Disgwylwch fwy o ddiweddariadau ynglŷn â hyn yn 2021.

.

Gallwch chi gael y newyddion diweddaraf am AOTH diweddaraf, ymweld â’n blog neu ddarganfod dolenni cyfryngau cymdeithasol yma:

http://www.facebook.com/AOTH.NP20

http://www.twitter.com/AOTH_NP20

http://www.instagram.com/AOTH.NP20

.

AM ‘VOLUNTARY ARTS & EPIC AWARDS’ 2020

Mae Celfyddydau Gwirfoddol yn cefnogi, yn dathlu ac yn hyrwyddo gweithgaredd diwylliannol creadigol. Mae’n gweithio ledled y DU a Gweriniaeth Iwerddon i helpu i greu amgylchedd lle gall cymryd rhan mewn creadigrwydd bob dydd ffynnu.

Y Gwobrau Epig, sydd bellach yn eu degfed flwyddyn, yw’r prif wobrau ar gyfer prosiectau creadigol a arweinir gan y gymuned a gwirfoddolwyr yn y Deyrnas Unedig a Gweriniaeth Iwerddon, gan daflu goleuni ar eu cyflawniadau ac anelu at ysbrydoli eraill i gymryd rhan a chymryd rhan mewn gweithgareddau creadigol.

Mae’r Gwobrau’n cael eu rhedeg gan y Celfyddydau Gwirfoddol, sy’n hyrwyddo cyfranogiad mewn gweithgareddau creadigol, diwylliannol. Mae llawer o’r 63,000 o grwpiau celfyddydau gwirfoddol sy’n gymwys yn y DU a Gweriniaeth Iwerddon wedi cynnig eu hunain ar gyfer y Gwobrau. Dewisodd y paneli beirniadu ym mhob un o’r gwledydd gyfanswm o 29 grŵp i’w cyrraedd ar y rhestr fer ar gyfer gwobrau eleni.

Cyhoeddwyd yr enillydd a’r ail orau ar gyfer pob gwobr genedlaethol ar 22 Hydref trwy dathlu ar-lein. Croesawodd y digwyddiad westeion gwahoddedig o brif elusennau a sefydliadau celfyddydol eraill ynghyd â chynrychiolwyr Cyngor Celfyddydau Lloegr, Cyngor Celfyddydau Cymru a’r Alban Greadigol. Bydd enillwyr 2020 yn derbyn pecyn enillydd trwy’r post, gan gynnwys tystysgrif ffrâm arbennig yn ogystal â gwobr ariannol. Mae ennill neu gyrraedd rhestr fer Gwobr Epig hefyd wedi cael effeithiau cadarnhaol iawn i grwpiau celfyddydau gwirfoddol yn y gorffennol, gan fod llawer ohonynt yn gweld bod eu proffil wedi’i godi’n lleol ac yn genedlaethol a’i fod wedi helpu gydag ymdrechion codi arian.

Am ragor o wybodaeth, dyfyniadau a delweddau ar gyfer y wasg ewch i: https://www.voluntaryarts.org/epic-awards-2020-winners-announced

TTFN – Team AOTH x

Categories
2020

#KeepWalesSafe

This week, another devastating announcement by Welsh Government means that as of Friday 23rd October, Newport and Wales in it’s entirety are going in to a circuit breaker lock down until Friday 3rd November 2020 😷

We are gutted for all our friends and venues who are having to close *yet again* because of COVID-19, but we fully support anything designed to help the most at risk in our community. As such, our plans currently remain unaffected by COVID-19 – we are still all systems go for 27th / 28th / 29th November but will update everyone as soon as / if there are any changes to our programming.

Seek out and support any small and local businesses before Friday’s closures if you can and feel able.

TTFN – Team AOTH x

.

Yr wythnos hon, mae cyhoeddiad dinistriol arall gan Lywodraeth Cymru yn golygu, ar ddydd Gwener 23 Hydref, bod Casnewydd a Chymru yn ei gyfanrwydd yn mynd i mewn i gloi torrwr cylched tan ddydd Gwener 3ydd Tachwedd 2020 😷

Rydyn ni’n gutted ar gyfer ein holl ffrindiau a lleoliadau sy’n gorfod cau *eto* oherwydd COVID-19, ond rydyn ni’n llwyr gefnogi unrhyw beth sydd wedi’i gynllunio i helpu’r rhai sydd fwyaf mewn perygl yn ein cymuned. Ar hyn o bryd nid yw COVID-19 yn effeithio ar ein cynlluniau – rydym yn dal i fod yn systemau i gyd am 27ain / 28ain / 29ain Tachwedd ond byddwn yn diweddaru pawb cyn gynted ag / os bydd unrhyw newidiadau i’n rhaglennu.

Ceisiwch a chefnogwch unrhyw fusnesau bach a lleol cyn cau dydd Gwener os gallwch chi a theimlo’n gallu.

TTFN – Tîm AOTH x

.

Jayne Bryant MS – @welsh_labour Member of Senedd for Newport West


Posted • @jbryantwales 🚨 From Friday 23rd Oct at 6pm – Monday 9th Nov new rules will come into force across Wales. We need everyone’s help for this to be successful to keep our families and communities safe.

🔗 Read more here: https://gov.wales/coronavirus-circuit-break-frequently-aske…

🔁 Please share
#KeepWalesSafe

.

Categories
2020

COMPETITION / CYSTADLEUAETH > Menter Iaith Casnewydd

CYSTADLEUAETH ADDURNO PENGLOG

Mae Calan Gaeaf (31 Hydref) yn cael ei ddathlu ledled y byd fel Dydd y Meirw. Yn ôl chwedloniaeth Cymru mae Gwyn ap Nudd, Brenin Annwn (neu Annwfn) yn rhodio’r tir ar y noson hon! Cliciwch ar y ddolen yma i glywed mwy(Diolch o galon i Hunaniaith): https://youtu.be/64bVHxY0-ck , ac yna be’ am gymryd rhan yn ein cystadleuaeth addurno penglog? Mae ‘na thempled a chyfarwyddiadau i’ch helpu, a thaflen o batrymau Celtaidd….ond mae rhyddid i chi greu fel ‘rydych chi’n dymuno.

Bydd rownd leol Casnewydd yn cael ei beirniadu gan Celf ar y bryn Casnewydd / Art on the hill Newport felly anfonwch lun o’ch penglog gorffenedig i ni ar gyfryngau cymdeithasol neu i post@menteriaithcasnewydd.org erbyn y 31ain o Hydref. Mi fydd yr ennillydd yn mynd i’r rownd genedlaethol sydd yn cael eu beirniadu gan ddwy o awduresau blaenllaw Cymru sef Angharad Tomos a Bethan Gwanas. Pob lwc!

Darganfyddwch fwy am Menter Iaith Casnewydd yma trwy eu tudalen Facebook: https://www.facebook.com/MICasnewydd

.

SKULL DESIGNING COMPETITION

Halloween is celebrated worldwide as the Day of the Dead. According to Welsh mythology Gwyn up Nudd, the king of Annwn (or Annwfn) walks the land on this night! Click this link to hear more (Thank you very much Hunaniaith): https://youtu.be/64bVHxY0-ck. How about taking part in our skull designing competition? There is a template and instructions to help, how about using Celtic patterns…. or feel free to design the skull however you like.

Our local round will be judged by Art on the hill Newport so send us a photo of your finished skull on social media or to post@menteriaithcasnewydd.org by the 31st of October. The winner will be forwarded to the national round which will be judged by two of Wales’ most prominent authors: Angharad Tomos and Bethan Gwanas. Good luck!

Find out more about Menter Iaith Casnewydd here via their Facebook page: https://www.facebook.com/MICasnewydd

.

Categories
2020

Registration is now CLOSED

Thank you SO much for everyone’s responses and interests! The team is now on their way to building and creating the space for this year. Don’t hesitate to shoot us an email artonthehillnewport@gmail.com for any further inquiries.

Stay tuned / watch this space

TTFN,

Team AOTH x

Categories
2020

#AOTH2020 – Register your interest & help shape the event

.

Crikey – what a roller coaster 2020 has been! There is so much uncertainty in the arts right now – for our freelancers, businesses, projects, practises and venues – it’s difficult to know what to do. For precisely that reason, Team AOTH and our friends at the Cwtsh Community & Arts Centre are pleased to confirm Celf Ar Y Bryn Casnewydd / Art On The Hill Newport in 2020 is going ahead as planned.

>>> BUT <<<

It is clear to us already that this year’s event will look VERY different to that of previous years. Newport as we speak is beginning it’s second week of a local lock down due to an increase in COVID-19 cases in Gwent, which has led us to plan for a hard lock down / assume strict social distancing measures will be in place once AOTH takes place in November.

.

.

That being the case, NOW is the time for you to feed in and to share what you would like to do as part of #AOTH2020 this year, especially how you intend to go about it. It MUST be accessible to audience / visitors in one of the following ways:

  • Accessible online (via a website / social media / video conferencing software i.e. Zoom).
  • Viewable in an OUTSIDE space (a front garden or public park where 2m distancing is possible, street performances etc).
  • As a window display / shop frontage.
  • Large scale static installation that can be securely fixed in to position.

As in other years, there will be a registration fee to take part in this event, however you are welcome to charge audiences or viewers a ticket fee to watch your activity online. Concessionary rates are available but must be arranged with Team AOTH before your participation in the programme will be confirmed.

We are also looking for sponsors of this year’s event – if you or a local business would like to contribute in some way to #AOTH2020 please email the team at: artonthehillnewport@gmail.com

To Register for AOTH2020 and shape how this year’s event will look, please fill in this Google form so that the team can best support you further >>> https://forms.gle/BGqyhAmMdAPd9gdg8 <<< DEADLINE – FRIDAY 11th OCTOBER 2020

TTFN – Team AOTH x

.

Categories
2020

Celf Ar Y Bryn Casnewydd / Art On The Hill Newport – #EpicAwards2020 shortlisted by Voluntary Arts

Back in June this year, Team AOTH applied to take part in The Epic Awards – an annual celebration of the achievements of voluntary arts groups across the UK and Republic of Ireland – run by Voluntary Arts promoting activities led by communities for their own benefit.

We were delighted to make the Epic Awards shortlisted projects, meaning that we met the Voluntary Arts’ 4x EPIC criteria to be put forward for their award :

.

Engagement: Who volunteered their time to make it happen? What did they do?

Partnership: Which other volunteers or organisations got involved? How did you all work together?

Innovation: Did volunteers work in a different way or try something new?

Creative development: How did the activity help volunteers develop their creativity?

.

Here’s what we said… we hope you agree!

To date, involvement with Art On The Hill Newport (AOTH) has been on a voluntary basis – even our own – and therefore defined by everyone who participates each year. We encourage people only to give what they can afford, whether that be time, energy or resources. Community groups and local businesses offer window space or open just to take part in the arts trail. People open their homes to host artists and artwork and neighbours run between venues distributing maps and put up posters promoting the event.

We enable participants to celebrate who they are, to promote themselves and their resources in our community, without prerequisite or agenda, other than to champion the cultural profile of Newport. AOTH has created opportunities for artists (amateur and professional) to share and sell work, to network and meet others, as well as learn new skills by participating in the trail. Empowering artists to celebrate their practices, it has inspired opportunities for work and collaboration.

AOTH has been particularly successful in building partnerships between independent, charitable and local authority venues in the city. AOTH’s reputation of being an event that empowers creativity and innovation has been prevalent since the art trail began. The trail has become a calendar event for participants to focus their creativity and research, and produce new work to share with art audiences in the city. In 2019 we supported our first projects seeking funding for art trail activity. Our festival partner Cwtsh worked with artist Andy O’Rourke to deliver Mandala workshops with local primary schools in the area to create public artwork for the art centre. We supported Leigh Davies ‘Playces’ application to the Arts Council of Wales for a production grant to build kinetic cardboard sculptures exhibited as part of the festival. We have also seen a number of artists, such as TEMMAH and Gary Martin (aka Jack of The Suburbs) go on to take part in international events as a result of taking part in AOTH.

AOTH has helped to profile and develop the creative identity of Newport to local audiences as well as people further afield in Wales and England. It has helped our community feel more positive about Newport as a place to live. The trail encourages increased physical and mental activity, getting people to speak to others taking part in the trail through a shared interest in the arts, reducing social isolation in the community and improving people’s quality of life in Newport. We have had feedback from audiences that they enjoy dis-covering new areas of the city as a result of taking part in the art trail. Creating opportunities for people to spend time and meet others in their locality has helped create a sense of well-being and a positive perception of arts activity in this area of Newport. Bringing together multiple venues over one weekend, it has increased our community’s access to a diverse scope of artistic activity at any one time. It has helped reduce barriers for participation and improved engagement between organisations and members of the public. It has helped build relationships between artists and audiences too.

voting for the Epic.

Voting for the #EpicAwards2020 has now ended, but we’ll let you know as soon as we hear anything ourselves! You can keep up to date with the latest AOTH news here – find us on social media:

Facebook icon http://www.facebook.com/AOTH.NP20

Twitter icon http://www.twitter.com/AOTH_NP20

http://www.instagram.com/AOTH.NP20


Here’s a list of all groups that were also short listed for this year’s award – read more about them by following this link to the Voluntary Arts website: https://www.voluntaryarts.org/Pages/Site/epic-awards/Category/epic-awards-shortlist

.

Epic Awards – Voluntary Arts http://www.voluntaryarts.org

The Joy of Sound – The Krar Project adapted a traditional instrument used by Eritrean and Ethiopian communities to provide inclusive music opportunities.

Sahyadri Friends Group – A group of Indian women founded this Coventry group to combat isolation and share creative skills.

Magpie Dance – Dance project ‘Hidden Impact’ explored the untold stories of the contributions made by people with learning disabilities during WWI

Keynsham Snap & Stroll – Peer-led creative photography group in North East Somerset building local connections and self-esteem

Jestaminute Community Theatre – This Redditch theatre group’s production brought local heritage, well known stories and local residents together

GrowFest19 – A two-day community festival celebrating the heritage of Newcastle-under-Lyme shared traditional creative skills

Foleshill Creates – Local creative group in Coventry use weekly sessions to benefit their own wellbeing and connect across the city

Flowers For Life -This Nottinghamshire project uses gardening, floristry and craft to inspire locals and improve their well being

Fascinating Rhythm – A film collaboration between a 60-strong female a capella group near Bristol and a local Down Syndrome charity

Eltham Arts Wall Project – More than 2,000 people of all ages contributed to this multimedia project exploring creativity and people’s different barriers

Comhaltas in Britain – Volunteer-led organisation took their annual celebration of Irish culture to the streets of a Cumbrian town

Art4Space – South London residents transformed their local community centre through mosaic and ceramic work

Stirling Photography Festival – Volunteer-run festival championing local and global artists

Spit It Out Project – Edinburgh-based collective using art to heal trauma

Comrie Cinema Club – Volunteer-run Perthshire group that brought the big screen to a small village

Castlebay Christmas Tree Project – Yarn bombing project in the Outer Hebrides that went global

Campsie Fest – Intergenerational bi-annual arts festival in Glasgow

Bridgend Eco-Bothy – Volunteer-led project in Edinburgh that created a new community space

BeeKind – Bee-inspired show that brought an Aberdeenshire community together

Heritage Theatr Cymru – A theatre group in Wales that explored the story of underprivileged women, prostitution, and a murder in 1908/9

Gŵyl y Ferch – Founded in 2019, this volunteer-run social venture created a festival celebrating creative women of North Wales

Celf-Able – A disabled-led inclusive art group that is now running in 5 locations around Mid-Wales

Avant Cymru – This South Wales hip hop theatre company brings a diverse range of local and international partners together

Tullyvin Musical Society – Bring a little piece of Broadway to a small rural area in Ulster

Moon Base Projects – A positive environment for people to express themselves creatively

Five Lamps Arts Festival & Hub – A growing event delivering multiple artforms to combat local crime

Care for Creation – Inter-faith public art project celebrating the environment with local community

Bluebell Community Development Project -Driving social change against poverty and exclusion through community projects

.

Find out more about Voluntary Arts here: >>> https://www.voluntaryarts.org/

Facebook icon http://www.facebook.com/voluntaryarts

Twitter icon http://www.twitter.com/voluntaryarts

http://www.instagram.com/voluntary_arts

.

TTFN – Team AOTH xxx

.

Categories
2019

Drop in feedback – Thursday 12th December 2019

Well, it’s now one week on, but it’s fantastic to hear Newport still buzzing after last weekend’s #AOTH2019 😍 As promised, we’re going to be holding a drop in feedback session on Thursday 12th December at Ye Olde Murenger House on High Street between 6-8pm.

Thanks to Rob for hosting – it’s a quiet venue, is wheel chair accessible and for those worried about childcare, children are welcome as long as they are accompanied by an adult… we would love to hear feedback from little Newportonians too!

Don’t worry if you can’t make it though – you can contact us directly to arrange feedback privately ➡️ artonthehillnewport@gmail.com ⬅️ or you can fill out our online forms below. The deadline for ALL feedback is SUNDAY 15th DECEMBER:

Audience – https://docs.google.com/forms/d/1maGRpCZ6GBP7w5kPhxBNElG5FueGohK-W7kTrjtopMk/edit

Venue – https://docs.google.com/forms/d/1XPUI5kr4gZNWYm9tmOtZBc2JzJvRx-OmqW-dpW7B96A/edit?usp=drive_web

Participants – https://docs.google.com/forms/d/1afYn2BLHU7CYvAmnKO2Qy-djsQSBn68j76A7rXy1UUw/edit

Hope to see you then! Thanks again for taking part & coming out to support the arts across Newport. #artsnewydd

Team AOTH x