Jonathan Sherwood

View Here / Gweld yma:

https://www.artsteps.com/view/5fb06fff2981590ccdb09379

All Rights Reserved © Jon Sherwood

http://artofmercy.weebly.com/
Instagram – @jonathan.sherwood

Via virtual gallery, Jon Sherwood exhibits some of his latest life drawings from lockdown for #AOTH2020.

Jon Sherwood hails from Worcester but has lived in Newport since 1994. He attended Cheltenham Art College from 1982 to 1985 and worked in London as a graphic designer, set and prop maker for theatres.

Moving to Newport in 1994 he became a teacher, mainly life drawing at Coleg Gwent and for community groups around Newport. Through all this time I was producing work model making, painting and drawing using memory as my theme.

Filmmaker Massimo Salvato in 2014 made a documentary about me and my artistic journey from studio to studio which also charted the destruction and rebuilding of Newport over the last few years. The film is called ‘Jonny: Shaman of Rust’.

Jon has exhibited widely in Cardiff, Newport and beyond. In 2010, he was involved with the Empty Shops Project in Newport, followed by the studios in John Frost Square and the Old MFI building in Maesglas. After a spell In Newport Market I exhibited at Cwtsh and with Art on the Hill.

Trwy oriel rithwir, mae Jon Sherwood yn arddangos rhai o’i luniau bywyd diweddaraf o gloi i lawr ar gyfer #AOTH2020.

Mae Jon Sherwood yn hanu o Gaerwrangon ond mae wedi byw yng Nghasnewydd er 1994. Mynychodd Goleg Celf Cheltenham rhwng 1982 a 1985 a bu’n gweithio yn Llundain fel dylunydd graffig, gwneuthurwr setiau a phropiau ar gyfer theatrau.

Gan symud i Gasnewydd ym 1994 daeth yn athro, yn bennaf yn darlunio bywyd yng Ngholeg Gwent ac ar gyfer grwpiau cymunedol o amgylch Casnewydd. Trwy’r holl amser hwn roeddwn yn cynhyrchu gwneud modelau gwaith, paentio a darlunio gan ddefnyddio cof fel fy thema.

Gwnaeth y Gwneuthurwr Ffilm Massimo Salvato yn 2014 raglen ddogfen amdanaf i a fy nhaith artistig o stiwdio i stiwdio a oedd hefyd yn olrhain dinistrio ac ailadeiladu Casnewydd dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf. Enw’r ffilm yw ‘Jonny: Shaman of Rust’.

Mae Jon wedi arddangos yn eang yng Caerdydd, Casnewydd a thu hwnt. Yn 2010, bu’n ymwneud â’r Prosiect Siopau Gwag yng Nghasnewydd, ac yna’r stiwdios yn Sgwâr John Frost ac adeilad yr Old MFI ym Maesglas. Ar ôl cyfnod ym Marchnad Casnewydd, arddangosais yn Cwtsh a gyda Art on the Hill.