Categories
2021

Celf Ar Y Bryn Casnewydd / Art On The Hill 2021

WHEN?!

The last weekend of November: 26th/27th/28th November 2021

Croeso one and all – its time to get moving for #AOTH2021!

We’re looking forward to hearing from you – artists, venue hosts and everyone else who would like to get involved – we want to know what you want to do and where you’d like to do it? Perhaps you’ve made plans already and would like your event featured in the programme – just let us know using one of these methods:

A. Fill in a google form – this is the best way for us to see and match folks up – follow the link below. If you don’t like google forms, we can send you an email version: https://forms.gle/QLsRWvD7aD5AXHnXA

B: Email us at with an outline of your idea or to arrange a chat: artonthehillnewport@gmail.com **AOTH is run by volunteers – please be patient for a response! If you can lend a hand, please get in touch! We always need extra helpers!**

– Things to remember –

1. We have to be COVID safe this year – we strongly recommend that you ensure your work or some element of it can be seen from the outside of buildings and venues in case there are restrictions.

2. We ask everyone (artists and venues) to contribute a small amount towards the print publicity – this is a not-for-profit festival and all contributions go towards print, logistics and exhibitions.

Diolch from The #AOTH2021 team,

Sarah, Jenny, Jo and Rhian xx

PS. The wonderful Kate Mercer – Art & Photography is taking a break from AOTH this year to focus on other projects – we will miss her! See her work on show in the Llantarnam Grange Arts Centre café from this weekend starting 10th of September!


PRYD?!

Penwythnos olaf Tachwedd: 26ain / 27ain / 28ain Tachwedd 2021

Croeso un ac oll – ei amser i symud am #AOTH2021!

Rydyn ni’n edrych ymlaen at glywed gennych chi – artistiaid, gwesteiwyr lleoliadau a phawb arall a hoffai gymryd rhan – rydyn ni eisiau gwybod beth rydych chi am ei wneud a ble hoffech chi ei wneud? Efallai eich bod wedi gwneud cynlluniau eisoes ac yr hoffech i’ch digwyddiad gael ei gynnwys yn y rhaglen – rhowch wybod i ni gan ddefnyddio un o’r dulliau hyn:

A: Llenwch ffurflen google – dyma’r ffordd orau i ni weld a chyfateb pobl – dilynwch y ddolen isod. Os nad ydych yn hoff o ffurflenni google, gallwn anfon fersiwn e-bost atoch: https://forms.gle/QLsRWvD7aD5AXHnXA

B: E-bostiwch ni gydag amlinelliad o’ch syniad neu i drefnu sgwrs: artonthehillnewport@gmail.com **AOTH yn cael ei redeg gan wirfoddolwyr – byddwch yn amyneddgar am ymateb! Os gallwch chi roi help llaw, cysylltwch â ni! Mae angen cynorthwywyr ychwanegol arnom bob amser!**

– Pethau i’w cofio –

1. Mae’n rhaid i ni fod yn ddiogel COVID eleni – rydyn ni’n argymell yn gryf eich bod chi’n sicrhau bod eich gwaith neu ryw elfen ohono i’w weld o’r tu allan i adeiladau a lleoliadau rhag ofn bod cyfyngiadau.

2. Gofynnwn i bawb (artistiaid a lleoliadau) gyfrannu ychydig bach tuag at y cyhoeddusrwydd print – gŵyl ddielw yw hon ac mae’r holl gyfraniadau’n mynd tuag at brint, logisteg ac arddangosfeydd.

Diolch o’r #AOTH,

Sarah, Jenny, Jo and Rhian xx

PS. Y rhyfeddol Kate Mercer – Art & Photography yn cymryd hoe o AOTH eleni i ganolbwyntio ar brosiectau eraill – byddwn yn gweld ei eisiau! Gweld ei gwaith yn cael ei arddangos yn y Llantarnam Grange Arts Centre café o’r penwythnos hwn yn dechrau 10fed o Fedi!

By celfarybrynnp20

Arts on the Hill Newport is a weekend of art and creativity on the west side
of Newport featuring open houses, events and exhibitions. Artists can open
their homes to share their work or work with partner venues and
organisations to show in other places. There’s room for all art forms with
events over the weekend to be included on a printed trail map that will be
available from partner venues from mid November each year.