Categories
2020

#supporttheport

We are living in extraordinary times – lots of traders will go out of business due to this epidemic, and whilst we all support lockdowns and social distancing to keep our community safe, they will not survive the upcoming weeks or months without some support. With that in mind, we wanted to show our neighbourhood some love. Below are details of *just some* local businesses in NP20, in particular those that have supported AOTH in some way during each art trail. We know money is tight, but if you can do one thing today to keep our highstreets alive, shop local and buy from ANY business, particulary those based in Newport.

***

Rydym yn byw mewn amseroedd rhyfeddol – bydd llawer o fasnachwyr yn mynd allan o fusnes oherwydd yr epidemig hwn, ac er ein bod i gyd yn cefnogi cloi lleol a phellter cymdeithasol i gadw ein cymuned yn ddiogel, ni fyddant yn goroesi’r wythnosau neu’r misoedd nesaf heb rywfaint o gefnogaeth. Gyda hynny mewn golwg, roeddem am ddangos rhywfaint o gariad i’n cymdogaeth. Isod mae manylion am * ddim ond rhai * busnesau lleol yn NP20, yn enwedig y rhai sydd wedi cefnogi AOTH mewn rhyw ffordd yn ystod pob llwybr celf. Rydyn ni’n gwybod bod arian yn dynn, ond os gallwch chi wneud un peth heddiw i gadw ein strydoedd uchel yn fyw, siopa’n lleol a phrynu gan UNRHYW fusnes, rhannu’r rhai sydd wedi’u lleoli yng Nghasnewydd.

TTFN – Team AOTH x

.

Cwtsh Community & Arts Centre
226 Stow Hill, NP20 4HA – http://www.cwtsh.org/
Facebook – @cwtsh.org / Instagram – @cwtsh_newport / Twitter – @handpostCLA

With the Cwtsh Children’s library open every Thursday afternoon 3 – 5pm, the volunteers are waiting to welcome you and your little readers back to this micro-art centre on Stow Hill. Check their website and Twitter for the most up to date programme information.

Gyda llyfrgell Plant Cwtsh ar agor bob prynhawn Iau 3 – 5pm, mae’r gwirfoddolwyr yn aros i’ch croesawu chi a’ch darllenwyr bach yn ôl i’r ganolfan ficro-gelf hon ar Stow Hill. Edrychwch ar eu gwefan a Twitter i gael y wybodaeth ddiweddaraf am y rhaglen.
Handpost Pharmacy
222 Stow Hill, Newport NP20 4HA – https://111.wales.nhs.uk/localservices/ViewLocalService.aspx?id=923&s=Pharmacy

Due to Welsh Government guidance, pharmacy opening hours are flexible – they may open and close at different times than usual.  It is strongly advised that callers contact the pharmacy prior to attending.

Oherwydd arweiniad Llywodraeth Cymru, mae oriau agor fferyllfa yn hyblyg – gallant agor a chau ar wahanol adegau na’r arfer. Fe’ch cynghorir yn gryf bod galwyr yn cysylltu â’r fferyllfa cyn mynychu.
R. N. Roberts Opticians
220 Stow Hill, Newport, NP20 4HA

It is strongly advised that callers contact the opticians prior to attending and book an appointment.

Fe’ch cynghorir yn gryf bod galwyr yn cysylltu â’r optegwyr cyn mynychu ac archebu apwyntiad.
Flexible Options
2 Risca Road, Newport, NP20 4JW – https://www.flexibleoptions.co.uk/
Facebook – @flexibleoptionsltd / Instagram – @flexibleoptions

Updates shared via their Facebook page – social distancing restrictions apply.

Diweddariadau a rennir trwy eu tudalen Facebook – mae cyfyngiadau pellter cymdeithasol yn berthnasol.
That Café
10a Risca Road, Newport, NP20 4JW
Facebook – @That-Cafe-110213159038000 / Instagram – @that_cafe

Food delivery available via Uber Eats – check opening times before placing your order:
https://www.ubereats.com/gb/cardiff/food-delivery/that-cafe/XLGDQJOnSSu7lSVFzRLKgQ

Dosbarthu bwyd ar gael trwy Uber Eats – gwiriwch yr amseroedd agor cyn rhoi eich archeb: https://www.ubereats.com/gb/cardiff/food-delivery/that-cafe/XLGDQJOnSSu7lSVFzRLKgQ
Diverse Vinyl
10 Charles Street, NP20 1JU – https://www.diversevinyl.com
Facebook – @diversevinylnewport / Instagram – @diversevinyl / Twitter – @diversevinyl

With online ordering available, the Diverse Vinyl are very much open for business and ready to meet your musical needs. Visit their website to order, or their Facebook for the latest, news, reviews and lovely pictures of the racks full of vinyl in the shop.

Gydag archebu ar-lein ar gael, mae’r Vinyl Amrywiol yn agored iawn i fusnes ac yn barod i ddiwallu’ch anghenion cerddorol. Ewch i’w gwefan i archebu, neu eu Facebook i gael y newyddion diweddaraf, adolygiadau a lluniau hyfryd o’r rheseli sy’n llawn finyl yn y siop.

The Escape Rooms
Basement of Royal Chambers, Griffin Street, NP20 1FZ – www.escaperoomsnewport.co.uk
Facebook – @theescaperooms / Instagram – @escaperoomsNP / Twitter – @escaperoomsNP

Offering virtual reality puzzles to enjoy the Escape Rooms online… can you escape in time?

Yn cynnig posau rhith-realiti i fwynhau’r Ystafelloedd Dianc ar-lein … a allwch chi ddianc mewn pryd?

Hounds the Barbershop
24 Bridge Street, NP20 4SF – houndsthebarbershop.co.uk
Facebook – @HoundsTheBarbershop / Instagram – @houndsthebarbershop / Twitter – @houndsthebarber

Currently closed due to current lockdown restrictions – check their Facebook for latest updates on opening hours and how to book an appointment once their doors reopen next week!

Ar gau ar hyn o bryd oherwydd cyfyngiadau cloi cyfredol – edrychwch ar eu Facebook am y diweddariadau diweddaraf ar oriau agor a sut i drefnu apwyntiad unwaith y bydd eu drysau yn ailagor yr wythnos nesaf!
Le Public Space
14 High Street, NP20 1FW – http://www.lepublicspace.co.uk
Facebook – @lepubiscool / Instagram – @lepublicspace / Twitter – @LePub

Closed for the moment, but post firebreak lockdown you can book a table for socially distanced beers and food at the pub on High Street. Food delivery and collection also available – plus they’re beginning to announce live music gigs again for 2021… HURRAY! Visit their social media for their most recent updates and opening hours.

Ar gau am y foment, ond ar ôl cloi’r tân, gallwch archebu bwrdd ar gyfer cwrw cymdeithasol a bwyd yn y dafarn ar y Stryd Fawr. Dosbarthu a chasglu bwyd hefyd ar gael – a hefyd maen nhw’n dechrau cyhoeddi gigs cerddoriaeth fyw eto ar gyfer 2021 … HURRAY! Ewch i’w cyfryngau cymdeithasol i gael eu diweddariadau a’u horiau agor diweddaraf.
Rogue Fox Coffee House
6 Clytha Park Road, NP20 4NZ –
Facebook – @roguefoxcoffee / Instagram – @roguefoxcoffee / Twitter – @roguefoxcoffee

Rogue Fox is currently shut, but you can support Will, Lexi & the team by buying one of their fetching Rogue Fox Coffee House merchandise! Check out their sister restaurant’s website www.meatnewport.com for the best way to get your hands on this cute Tee, as well as when to order epic burgery goodness from MEAT for collection or delivery!

Mae Rogue Fox ar gau ar hyn o bryd, ond gallwch chi gefnogi Will, Lexi a’r tîm trwy brynu un o’u nwyddau nôl Tŷ Coffi Rogue Fox! Edrychwch ar wefan eu chwaer fwyty www.meatnewport.com i gael y ffordd orau i gael eich dwylo ar y Te ciwt hwn, yn ogystal â phryd i archebu daioni claddedigaeth epig gan MEAT i’w gasglu neu ei ddanfon!
Newport Museum & Art Gallery
John Frost Square, NP20 1PA – http://www.newport.gov.uk/heritage
Facebook – @NewportMuseum / Instagram – @NewportMuseum / Twitter – @NewportMuseum

NMAG may currently be closed but that doesn’t mean they’ve not got plenty going on! The Friends of Newport Museum & Art Gallery are showing us behind the scenes as well as options from the public collection, plus or half term they teamed up with local artist Naseem Syed to deliver free workshops online – watch it online here: https://youtu.be/N9ze8iAI1tw

Efallai bod NMAG ar gau ar hyn o bryd ond nid yw hynny’n golygu nad oes ganddyn nhw ddigon yn digwydd! Mae Cyfeillion Amgueddfa ac Oriel Gelf Casnewydd yn ein dangos y tu ôl i’r llenni yn ogystal ag opsiynau o’r casgliad cyhoeddus, a mwy neu hanner tymor fe wnaethant ymuno â’r artist lleol Naseem Syed i gyflwyno gweithdai am ddim ar-lein – gwyliwch ef ar-lein yma:
https: // youtu.be/N9ze8iAI1tw
The Cellar Door
5 Clytha Park Road, NP20 4NZ – https://cellardoornewport.business.site
Facebook – @cellardoornewport / Instagram – @cellardoornewport / Twitter – @cellardoornewport

Set to re-open after this national firebreak, The Cellar Door have been offering Off-License sales of Cask Ale & Cider from Newport’s smallest pub. Open on Thursday, Friday, Saturday and Sunday (tbc) pop in with a bottle and they’ll fill you up with measured amounts! Be sure to follow Live Music at The Cellar Door on Facebook too – no audience but a livestream supporting local musicians nontheless!

Disgwylir iddo ailagor ar ôl y toriad tân cenedlaethol hwn, mae The Cellar Door wedi bod yn cynnig gwerthiannau Cask Ale & Cider oddi ar drwydded o dafarn leiaf Casnewydd. Ar agor ddydd Iau, dydd Gwener, dydd Sadwrn a dydd Sul (tbc) galwch heibio botel a byddan nhw’n eich llenwi â symiau pwyllog! Gwnewch yn siŵr eich bod yn dilyn Live Music yn The Cellar Door ar Facebook hefyd – dim cynulleidfa ond llif byw yn cefnogi cerddorion lleol serch hynny!

The Riverfront Theatre & Arts Centre
Kingsway, NP20 1HG – www.newportlive.co.uk/
Facebook – @TheRiverfront / Instagram – @riverfrontarts / Twitter – @riverfrontarts

The Riverfront may be shut as a venue right now, but the team are still active online sharing top local, national and international content with us all. From dance, theatre, community projects to some general good vibes, visit their social channels to keep the whole family entertained through lockdown and beyond.

Efallai y bydd Glan yr Afon ar gau fel lleoliad ar hyn o bryd, ond mae’r tîm yn dal i fod yn weithredol ar-lein yn rhannu cynnwys lleol, cenedlaethol a rhyngwladol gorau gyda ni i gyd. O ddawns, theatr, prosiectau cymunedol i rai pethau da cyffredinol, ymwelwch â’u sianeli cymdeithasol i ddiddanu’r teulu cyfan trwy gloi a thu hwnt.

Westgate Hotel
Stow Hill, Newport NP20 1QU
Facebook – @thewestgatehotel / Instagram – @westgate_hotel / Twitter – @westgatehotelNP

This iconic Newport venue is as busy as ever so it seems, moving all of their content online. This week of course is the Newport Rising festival, but the team also release fresh content every Friday of pre-recorded and socially distant Westgate Sessions supporting new music in the city. Keep an eye on their socialmedia for their latest news.

Mae’r lleoliad eiconig hwn yng Nghasnewydd mor brysur ag erioed felly mae’n ymddangos, gan symud eu holl gynnwys ar-lein. Yr wythnos hon wrth gwrs yw gŵyl Newport Rising, ond mae’r tîm hefyd yn rhyddhau cynnwys ffres bob dydd Gwener o Sesiynau Westgate a recordiwyd ymlaen llaw ac sy’n bell yn gymdeithasol, yn cefnogi cerddoriaeth newydd yn y ddinas. Cadwch lygad ar eu socialmedia am eu newyddion diweddaraf.
Ye Olde Murenger House
52-53 High Street Newport, NP20 1GA

Currently closed, this landmark of Newport’s Highstreet will return post firebreak – warm welcome guarenteed.

Ar gau ar hyn o bryd, bydd y garreg filltir hon o Highstreet Casnewydd yn dychwelyd ar ôl torri tân – croeso cynnes wedi’i warantu.

By celfarybrynnp20

Arts on the Hill Newport is a weekend of art and creativity on the west side
of Newport featuring open houses, events and exhibitions. Artists can open
their homes to share their work or work with partner venues and
organisations to show in other places. There’s room for all art forms with
events over the weekend to be included on a printed trail map that will be
available from partner venues from mid November each year.